Onze Stichting heeft de ANBI status!

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. De belastingdienst heeft vanaf de oprichtingsdatum 22-11-2022 de ANBI status aan onze Stichting toegekend.

Wat betekent een ANBI status?

Er is geen winstbelang in onze stichting. Alle vergoedingen voor gegeven paardencoachsessies; paardrij-instructies of scholingen/trainingen; giften of donaties, welke worden toegekend aan de stichting, zullen ten goede komen aan de randvoorwaarden om paardencoaching,  paardrij-instructie en/of scholing/trainingen te kunnen geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verzorging en stalling paarden en het eventueel aanschaffen van harnachement.

Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status.

De stichting heeft getracht te voldoen aan aan de voorwaarden gesteld aan de ANBI status, enkele hiervan zullen we hieronder noemen. Het toetsingsverzoek is inmiddels ingediend bij de Belastingdienst.

De invulling van alle voorwaarden zijn terug te vinden in onze Oprichtingsakte en statuten, het Huishoudelijk reglement, ons Meerjarenbeleidsplan en het (financieël) jaarverslag (vanaf: 31-12-2023).

Enkele belangrijke punten, om kort te noemen zijn:

  • Onze stichting richt zich op > 90% op het algemeen nut.
  • Er is geen winstoogmerk.
  • De stichting en de betrokkenen voldoen aan de integriteitseisen.
  • De stichting beschikt over een actueel beleidsplan.
  • De stichting zal voldoen aan diverse administratieve verplichtingen en hier transparant over communiceren richting betrokkenen.
  • Met onze website en andere social media kanalen voldoen wij aan onze publicatieplicht.
Verloningsbeleid

Het verloningsbeleid voor onze bestuurders en vrijwilligers is als volgt:

De bestuursleden of mogelijk later ook de leden van een Raad van Toezicht, mocht deze worden ingesteld, zijn onbezoldigd. Wel kunnen zij aanspraak maken op een vergoeding voor gemaakte onkosten ofwel de kosten welke randvoorwaardelijk zijn, voor het functioneren van de stichting. Dit kan gedaan worden door het invullen van een declaratieformulier. Het declaratiebeleid is hierbij richtinggevend. De declaraties worden goedgekeurd door het bestuur en verwerkt door de penningmeester. De bedragen van de ingediende declaraties kunnen uitbetaald worden aan de declarant of de gelden kunnen geschonken worden aan de stichting. Dit kan op het declaratieformulier worden aangegeven.

 

De komende jaren zal er nog geen mogelijkheid zijn, tot het uitbetalen van vacatiegeld ten behoeve van het bestuur. Mocht dit terzijnertijd een overweging worden, dan zal gezien het maatschappelijke karakter van de stichting, dit bedrag voornemens niet hoger zijn dan maximaal 100 euro, per bijeenkomst. Een dergelijk bedrag is niet bovenmatig en zit ruim onder het toegestane bedrag van 3% van het maximum van salarisschaal 18 voor rijksambtenaren. De beloning van de voorzitter kan te zijner tijd iets hoger gesteld worden dan die van de andere bestuursleden, echter maximaal 130% van de beloning van de overige beleidsbepalers, wat neer zou komen op 130 euro per bijeenkomst.

 

Het uitkeren van een vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers verbonden aan de Stichting, kan alleen na  goedkeuring van het bestuur besloten worden. Een schriftelijk verzoek hiertoe kan ingediend worden bij het bestuur, waarna beoordeling zal plaatsvinden op basis van de dan geldende eisen, gesteld door de belastingdienst.